Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


FACTORS SOCIOECONÒMICS

Factors socials i econòmics que afecten a la salut de les persones

POBRESA

Informació sobre com es distribueix la pobresa al nostre territori

Estat Indicador Última actualització Taula de Comandament
Actualitzat
2023-01-10
Empitjora
2023-01-10
Empitjora
2021-10-29
Empitjora
2023-01-10
Empitjora
2023-01-10
Sense lectura
2023-01-10

Renda bruta per persona

Sense lectura

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-10

Mitjana municipal del conjunt dels ingressos dels que disposa una persona per destinar-los al consum o a l'estalvi. Consulteu la fitxa tècnica per a més informació.
La renda bruta aporta informació sobre la mitjana dels ingressos bruts anuals amb que compten les persones del municipi. Cal tenir en compte que pel càlcul es tenen en compte totes les persones del municipi (també infants) que viuen en llars en les que existeix algun tipus de renda, per aquest motiu els imports recollits poden semblar baixos. En el context municipal aquesta dada és d’utilitat per conèixer -a grans trets- la capacitat econòmica dels veïns i veïnes del municipi i amb això el grau d’esforç per a la subsistència. Cal tenir en compte però que la dada es refereix al conjunt de persones del municipi, per tant és important combinar la lectura d’aquest indicador p.ex. amb la Ràtio 80/20 o l’Índex de Gini per entendre fins a quin punt els ingressos es distribueixen de forma més o menys desigual.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors