Cercador de definicions

Resultats de la cerca per a: «»

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Correlació estadística

Mesura la relació existent entre dues variables. El seu valor està comprès entre –1 i 1. Si és negatiu la relació entre les variables és inversa, és a dir, a mesura que augmenten els valors d'una decreixen els de l'altra. Si és positiu l'associació és directa, és a dir, els valors d'una variable augmenten amb l'altra. Un valor de zero indica absència de relació. Quan les variables són contínues i tenen una relació lineal, el coeficient de correlació lineal de Pearson és una mesura d'associació adequada. Quan les variables no són contínues s'utilitzen altres coeficients de correlació

Taxa

Una taxa és la proporció que representa el nombre de successos de qualsevol classe: naixements, defuncions, matrimonis, accidents, compres… en la població en què es produeixen. Aquesta proporció és en tant per u. La forma més coneguda per expressa una taxa és en forma de percentatge (%) que expressa el fenomen per cada cent persones. També és comú veure-la expressada com tant per mil (‰), per cada mil persones, o tant per cent mil persones, per cada cent mil persones.

Taxa bruta

Una taxa bruta és la proporció que representa el nombre de successos en la població en què es produeixen. Aquesta població no ha estat tractada per fer-la comparable amb altres poblacions fet que no permet la comparació d'aquesta taxa amb d'altres taxes.

Taxa de creixement

La taxa de creixement mesura en percentatge el que està augmentant o disminuint una fenomen durant un període determinat. Habitualment un any. (Font: TERMCAT)

Quantil

Els quantils, son el nombre de talls entre els que dividim una conjunt de casos, per fer-ne grups amb un nombre de casos similars. Els quantils més utilitzats són els quartils (4 talls), quintils (5 talls), decils (10 talls) i percentils (100 talls).

Quartil

Els quartils són aquells valors de la variable que la divideixen en quarts, ordenant els valors de més petit a més gran. Aquesta divisó distribueix el nombre de valors de la variable en quatre parts de forma similars El primer quartil hi ha el 25% dels valors més petits. El segon quartil hi ha del 25,01% fins al 50% dels casos més petits. El tercer quartil hi ha del 50,01% al 75% dels casos més petits. El quart quartil reuneix el últim grup de valors, que representa els valors més elevats de la mostra.

Objectiu de desenolupament sostenible (ODS)

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són una col·lecció de 17 objectius globals interrelacionats dissenyats per a ser un "model compartit per a la pau i la prosperitat de les persones i el planeta, ara i en el futur". Els ODS van ser establerts en 2015 per l'Assemblea General de les Nacions Unides (UN-GA) i estan destinats a aconseguir-se per a 2030. Estan inclosos en el que es coneix com a Agenda 2030. Els ODS emfatitzen els aspectes ambientals, socials i econòmics interconnectats del desenvolupament sostenible, posant la sostenibilitat en el centre.

Periodicitat

Freqüència amb la qual apareix, succeeix o es repeteix un fenomen

CIE-10

La CIE-10, és la 10a edició de la Classificació internacional de malalties de la Organització Mundial de la Salut – OMS -. La classificació es realitza a partir d’un sistema de codis de diagnosi per malalties, símptomes i una àmplia varietat circumstàncies socials i causes externes de lesions o malalties. L'ICD s'utilitza a tot el món per a estadístiques de morbiditat i mortalitat, la gestió de sistemes d'assistència sanitària. Aquest sistema està dissenyat per promoure la comparabilitat internacional en la recollida, processament, classificació i presentació d'aquestes estadístiques. (Font: WHO)

Distribució de casos

La distribució dels casos mostra com es reparteix un succés, característica, malaltia, etc., en la població segons diferents estrats o característiques.

Taxa estandarditzades

Les taxes ajustades són productes d'un càlcul hipotètic que no representa els valors observats de les taxes i serveixen únicament per a la comparació entre grups, no per a mesurar una magnitud absoluta No obstant això, s'ha de considerar el valor de les taxes estandaritzades com el valor de comparació entre poblacions i territoris.

Mort prematura

La mort prematura és aquella mort que es produeix abans de l'edat mitjana d'una població determinada o una edat de referència.

Envelliment

Augment del percentatge de persones de més de 60 o 65 anys en una població. (Font: TERMCAT)

Baix pes en néixer

Es considera baix pes al néixer quant el pes d'un nadó és igual o inferior a 2.499 g, independentment de l'edat gestacional.

Morbiditat

Quantitat de persones d’un grup o d’una població que són afectades per una certa malaltia. (Font: DIEC2).

Estat de Salut

En l’àmbit de la salut es refereix a la manera de trobar-se d’una persona en un moment determinat. En salut pública i epidemiologia s’equipara a una població i s’acostuma a concretar amb un conjunt d’indicadors que de forma habitual monitora l’autopercepció de salut, la salut reproductiva, la morbiditat, l’esperança de vida i la mortalitat entre d’altres. (Font: elaboració pròpia).

Estils de Vida

En l’àmbit de la salut es considera que els estils de vida és el conjunt de comportaments de les persones que tenen un efecte sobre la salut. Poden influir promovent positivament la salut de les persones o en sentit contrari posant-la en risc. Els estils de vida venen determinats per les circumstàncies en que les persones neixen, viuen i moren. En salut pública s’acostumen a monitorar els que tenen major impacte en la salut biològica de les persones: l’alimentació, l’activitat física, el consum de tabac, alcohol entre d’altres. Actualment també s’hi comencen a incloure aquells comportaments que tenen també un efecte en les dimensions socials, psicològiques i de desenvolupament personal de les persones. (Font: elaboració pròpia)

Salut Mental

No hi ha una única definició de salut mental, ja que aquesta noció depèn de patrons culturals, de judicis subjectius i d'enfocaments teòrics i professionals diferents. Malgrat això hi ha un cert acord en les ciències de la salt en definir-la com l’estat d'equilibri psíquic en què l'individu és capaç d'usar les seves habilitats cognitives i emocionals, viure en societat i satisfer adequadament les demandes de la vida quotidiana. (Font: TERMCAT).

Salut

La salut es defineix a la Constitució de l'Organització Mundial de la Salut (1948) com: un estat de benestar físic complet, mental i social, i no només l'absència de malaltia o malaltia. L'OMS considera que la salut és un dret humà fonamental. Per tant, totes les persones han de tenir accés als recursos bàsics per a la salut. En el context de la promoció de la salut, aquesta es considera un recurs que permet a les persones portar una vida individual, socialment i econòmicament productiva. La Carta d'Ottawa per a la promoció de la salut identifica la salut com un recurs per a la vida quotidiana, no com un objectiu en si mateix. És un concepte positiu que posa èmfasi en els recursos socials i personals, així com en les capacitats físiques. D'acord amb el concepte de salut com a dret humà fonamental, la Carta d'Ottawa posa èmfasi en certs prerequisits per a la salut, entre els quals s'inclouen la pau, els recursos econòmics adequats, l'alimentació i l'habitatge, l'educació i la justícia social , així com un ecosistema estable i un ús sostenible dels recursos. El reconeixement d'aquests prerequisits posa en relleu els vincles indestriables entre les condicions socials i econòmiques, l'entorn físic i social, els comportaments i les aptituds individuals en matèria de salut i la salut. Aquests enllaços proporcionen la clau per a una comprensió holística de la salut que és fonamental per a la definició de la promoció de la salut. Una comprensió integral de la salut implica que tots els sistemes i les estructures que regeixen els determinants de la salut han de tenir en compte les implicacions de les seves activitats en relació amb el seu impacte en la salut i el benestar individuals i col·lectius. Això inclou cada cop més la preocupació per la salut del planeta, el que s'anomena salut planetària. (Font: OMS, 2021)

Determinants de la salut

El conjunt de factors personals, socials, econòmics i ambientals que determinen l’esperança de vida saludable dels individus i les poblacions. Les condicions que influeixen en la salut són múltiples i interrelacionades. Alguns determinants de la salut no són modificables (per exemple, l'edat, el lloc de naixement i els atributs heretats (genètics)). La promoció de la salut s'ocupa fonamentalment de l'acció per abordar tota la gamma de determinants de la salut potencialment modificables, no només els que estan relacionats amb les accions dels individus, sinó també els factors que estan en gran mesura fora del control de els individus i els grups. Entre ells hi ha, per exemple, els ingressos i l'accés als recursos, l'educació, l'ocupació i les condicions de treball (sovint anomenats determinants socials de la salut), l'accés als serveis sanitaris adequats i els determinants mediambientals de la salut. La promoció de la salut aborda aquesta àmplia gamma de determinants mitjançant una combinació d’estratègies que inclouen la promoció de la salut en totes les polítiques i la creació d’entorns favorables a la salut; i mitjançant l'enfortiment dels coneixements i les aptituds personals en matèria de salut. L'acció per abordar els determinants de la salut està inextricablement lligada a l'equitat sanitària i es refereix fonamentalment a la distribució del poder i els recursos a les poblacions. (Font: Glossari OMS, 2021)

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors