ACTUA
Què pots fer tu?

Ciutadania

Fes-ne difusió!

Merda d'humanitat

La caca és una valuosa font d'informació i la seva anàlisi té moltíssimes utilitats. L'Observatori col·labora amb l'ICRA i el CSIC en un projecte per avaluar el potencial d'obtenir informació, desagregada segons nivell socioeconòmic, sobre exposició a contaminants químics i sobre resistència microbiana als antibiòtics a través de l'anàlisi de les aigües residuals de diferents punts de la ciutat de Girona (projecte EXPOWASTE)

Merda d'humanitat
Benzofenones

La Unió Europea ha pres mesures per reduir l'exposició dels ciutadans a benzofenones, inclosa la restricció de la concentració de diverses benzofenones en protectors solars i altres cosmètics. Per exemple, a partir de setembre de 2017, BP-3 està restringit al 6% en productes cosmètics de protecció solar, i fins a Un 0,5% en altres productes cosmètics.

PDF
#ReceptaClimaSaludable

Difusió d'Informació sobre la necessitat i urgència que els decisors protegeixin la salut de les persones mitjançant l'acció climàtica. Podeu visitar el lloc web de #HealthyClimate Prescription per signar la #HealthyClimate Prescription i obtenir més informació sobre com comunicar la urgència de protegir la salut de les persones mitjançant l'acció climàtica als decisors, al públic i a altres professionals de la salut.

#ReceptaClimaSaludable
Ftalats

La Unió Europea ha adoptat mesures per reduir l'exposició de la ciutadania als ftalats que se sap que causen riscos per a la salut, com la prohibició de diversos ftalats en totes les joguines i articles de puericultura, la prohibició de l'ús a la UE per a usos específics i l'establiment de límits legals per a la concentració de determinats ftalats en materials destinats a estar en contacte amb aliments.

AMPLIAR
Plaguicides

Hi ha diverses polítiques a la Unió Europea per protegir el públic, els treballadors i el medi ambient de les exposicions nocives a pesticides, com ara restringir l'ús de determinades substàncies actives plaguicides en funció del seu nivell de toxicitat. Altres estan relacionats amb la fixació de límits màxims per als residus de plaguicides en aliments, preparats per a lactants, aigua adreçada al consum públic i l'alimentació animal. L'estratègia "Farm to Fork" estableix un ambiciós objectiu pel que fa a reduir en un 50% l'ús dels pesticides i reduir almenys en un 20% l'ús de fertilitzants per al 2030.

AMPLIAR
Retardant de Flama

La Unió Europea ha adoptat mesures per prevenir l'exposició de la ciutadania a alguns retardants de flama perillosos, així com per reduirne l'exposició, restringint o prohibint-ne alguns mitjançant la regulació en matèria alimentària i de substàncies químiques.

AMPLIAR
Bisfenols

La Unió Europea ha pres mesures per reduir l'exposició dels ciutadans al BPA. Per exemple, a través dels Reglaments 2011/10 i 2018/213, ha prohibit l'ús de BPA en la fabricació de biberons i ha establert un límit de migració del BPA a les superfícies o a l'interior dels aliments procedent de vernissos o revestiments aplicats a materials i objectes.

AMPLIAR
PFA's

S'han pres mesures per reduir l'exposició al PFAS. Per exemple, el PFOS, les seves sals i derivats, així com el PFOA, les seves sals i compostos relacionats amb el PFOA estan prohibits en virtut del Reglament de Contaminants Orgànics Persistents. L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària ha definit un límit per al volum de quatre PFAS que es poden consumir de forma segura en els aliments en un període d'una setmana. Les restriccions REACH de la UE també s'adopten per a PFHxS en C9-C14 PFAS i seran efectives en els propers anys. La directiu d'aigua potable estableix valors límit per a PFAS pel consum. La UE ha establert una sèrie d'accions per regular els PFAS i l'eliminació de l'ús de PFAS.

AMPLIAR
Dissolvents apròtics

Els dissolvents apròtics estan sotmesos a una pressió reguladora creixent. La Unió Europea ha pres mesures per reduir-ne l'exposició dels ciutadans. S'han aconseguit èxits notables en la reducció del contingut de dissolvents en pintures i vernissos. La substància NEP està restringida per l'Annex XVII del Reglament (UE) No. 317/2014 de la Comissió de 27 de març de 2014, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH). Les substàncies NMP, DMAC i DMF estan restringides des del 2018 i "no es comercialitzaran com a substàncies, components d'altres substàncies o components d'una barreja superior al 3%".

AMPLIAR
Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors