Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


FACTORS SOCIOECONÒMICS

Factors socials i econòmics que afecten a la salut de les persones

POBRESA

Informació sobre com es distribueix la pobresa al nostre territori

Estat Indicador Última actualització Taula de Comandament
Actualitzat
2023-01-10
Empitjora
2023-01-10
Empitjora
2021-10-29
Empitjora
2023-01-10
Empitjora
2023-01-10
Sense lectura
2023-01-10

Ràtio 80/20

Empitjora

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2021-10-29

Mesura la desigualtat de renda en la població seleccionada. Relaciona la renda del 20% de la població amb les rendes més altes respecte la renda del 20% de la població amb les rendes més baixes. Els valors més alts indiquen major desigualtat. Expressat en forma de proporció. Consulteu la fitxa tècnica per a més informació.
En el context municipal la Ràtio 80/20 ens permet saber fins a quin punt existeix disparitat entre les rendes més altes i les rendes més baixes del municipi (p.ex. els ingressos del 20% de la població amb més ingressos multiplica per 2,5 els ingressos del 20% de la població amb menys ingressos). Un població amb rendes més extremes requerirà de polítiques més específiques, sobretot de protecció a aquelles persones més vulnerades. En canvi, en una població amb rendes més similars es podran aplicar polítiques més universals, no tan específiques. La Ràtio 80/20 pot contribuir en la interpretació de la major part d’indicadors de pobresa (p.ex. Índex d’esforç en el lloguer), doncs -com també ho fa l’Índex de Gini- aporta informació sobre el grau d’amplitud d’una determinada realitat.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors