Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


ESTAT DE SALUT

Informació sobre les condicions de salut de les persones

MORTALITAT

Informació sobre la mortalitat i com es distribueix als diferent estrats socials del nostre territori

Taxa de mortalitat per causes

Sense lectura

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-11

La mortalitat per causes proporciona informació sobre els patrons de mortalitat a través de la informació provinent de les morts produïdes en una població determinada durant un temps específic i per unes causes determinades. Les agrupacions de causes s’utilitzen per a tenir una imatge global de la mortalitat de determinada regió o per analitzar el comportament de determinades causes de mort. Consulteu fitxa tècnica per a més informació.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors