Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


ESTAT DE SALUT

Informació sobre les condicions de salut de les persones

MORTALITAT

Informació sobre la mortalitat i com es distribueix als diferent estrats socials del nostre territori

Taxa de mortalitat infantil

Millora

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-11

La taxa de mortalitat infantil és utilitzada en demografia per indicar el nombre de nens i nenes d'una població que moren abans d'arribar a l'any de vida per cada mil infants nascut vius, en un període determinat. Acostuma a ser un indicador del grau de desenvolupament d'un país i, a grans trets, en països rics sol ser molt baixa (entre 0‰ i 5‰), a diferència de països pobres on acostuma a ser mitjana (5‰ - 20‰), alta (20‰ - 100‰) o extremadament alta (per sobre del 100‰). Consulteu la fitxa tècnica per a més informació.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors